How to Help Baan Phonsawan

     In order for us to continue providing essential services to enable the opportunity for a better life, PCDC needs the following:

 • Financial Donations
 • Sponsors / Scholarships
 • Donation of goods and services
 • Volunteers(many opportunities)

ประวัติความเป็นมา

    ภคินีรักกางเขนถูกเรียกให้มาดำเนินชีวิตตามจิตตารมณ์ธรรมทูตของพระสังฆราชปีแอร์ลัมแบรต์ เดอร์ลาม็อต ผู้สถาปนาคณะ (ธรรมนูญ ม.79) การดำเนินชีวิตพันธกิจแพร่ธรรม 4 ประการ (ธรรมนูญ ม.85) พันธกิจประการแรกคือ ให้การศึกษาอบรมแก่เด็กและเยาวชนโดยให้ความสำคัญ แก่เด็กและเยาวชนเป็นสำคัญ แก่คนยากจนและด้อยโอกาสเป็นอันดับแรกโดยสอดคล้องกับคุณค่าพระวรสารที่ฝังลงในวัฒนธรรมท้องถิ่นและคำสอนของพระศาสนจักร (พระธรรมนูญม.86)

       ในปี 2550 คณะรักกางเขนแห่งท่าแร่ จังหวัดสกลนครได้รับมอบกิจการบ้านพรสวรรค์ต่อจากคณะแมรี่โนลซึ่งมีโครงการย้ายไปทำงานที่ประเทศกัมพูชาทางคณะรักกางเขนฯจึงดำเนินการจัดตั้งเป็นมูลนิธิพรสวรรค์จดทะเบียนเลขที่ มช 212 ให้ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2550 เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2553 ซึ่งมีทั้งเด็กชายและหญิงในความดูแล ตั้งแต่อายุ 4–16 ปี ส่วนใหญ่ เป็นเด็กกำพร้า ,ยากจน, ยากไร้, ด้อยโอกาส,ขาดแคลน, มีความเสี่ยงด้านศีลธรรมและไม่มีความปลอดภัย.

วัตถุประสงค์

 1. อุปการะให้ที่พักและทุนการศึกษาแก่เด็กที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส
 2. พัฒนาส่งเสริมคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยปฏิบัติธรรมตามคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ
 3. สงเคราะห์บุคคลผู้ไร้อาชีพตามควรแก่กรณี
 4. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่องานสาธารณประโยชน์
 5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

วิสัยทัศน์ (vision)

มูลนิธิพรสวรรค์ ให้การดูแลเอาใจใส่เลี้ยงดูเด็กที่มีผลกระทบจากความยากจน และความรุนแรงในครอบครัว ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพแบบองค์รวม กล่าวคือ ด้านการศึกษา สุขภาพ สังคม จิตวิญญาณ เพื่อให้เขาเติบโตเป็นศาสนิกชนที่ดีเป็นคนดีของสังคม ของครอบครัว และประเทศชาติ

พันธกิจ ( Mission)

มูลนิธิพรสวรรค์ ให้การเลี้ยงดูเด็กๆที่ครอบครัวยากจนมีความขัดแย้ง ครอบครัวแตกแยกขาดความอบอุ่น  ให้เด็กได้รับการดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิดเหมือนอยู่กับครอบครัวที่อบอุ่น  ปลอดภัยให้เขาได้รับความรักและมีศักยภาพตามที่พระเจ้าทรงมอบให้ในด้านต่างๆสอนและอบรมเขาให้ดำเนินชีวิตตามคุณธรรมและความรักแบบคริสตชนเพื่อให้พวกขามีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีรู้จักการให้การอภัย สนใจและแบ่งปันสิ่งที่ดีต่อผู้อื่นให้มีความคุ้นเคยและซึมซับการปฏิบัติศาสนกิจและความงามทางศาสนจักร

เป้าหมาย(GOA)

เด็กพรสวรรค์ ได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้วยความรัก เช่นเดียวกันกับเด็กที่อยู่ในครอบครัวและญาติพี่น้องพร้อมได้รับการอบรมสั่งสอนด้วยค่านิยมและคุณธรรมแบบคาทอลิกซึ่งตั้งอยู่ในคำสอนพระคัมภีร์และธรรมประเพณี

กลุ่มเป้าหมายคือ

   1.ช่วยเหลือเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ให้พ้นจากการเสี่ยงต่อความรุนแรงในครอบครัว

    2.ช่วยเหลือเด็กยากไร้ ด้อยโอกาส ในเขตจังหวัดเชียงใหม่  เชียงรายและใกล้เคียง เพื่อให้ได้รับโอกาสที่ดี ทางการศึกษา และปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต

จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พรากจากทางนั้น (สภษ . 22; 6 )

สถานสงเคราะห์เด็กพรสวรรค์ PCH

สถานสงเคราะห์เด็กพรสวรรค์ (PCH) ต้องการรับการสนับสนุนจากท่านผู้ใจบุญ มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆ รับบริจาคทุนทรัพย์สมทบทุน อาหาร เสื้อผ้า และสิ่งของเคื่องใช้จำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นบุคคลที่คุณภาพ และเป็นบุคลากรที่ดีของสังคมและประเทศชาติ สามารถบริจาคช่วยเหลือได้ที่…

 • ธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ
  สาขา : สามแยก สันทราย
  ชื่อบัญชี : มูลนิธิพรสวรรค์
  เลขที่บัญชี :  777-003380-7
  เชียงใหม่ ประเทศไทย
 • Name of  bank :  Bangkok  Bank
  Branch : Samyek Sansai
  Name of account : Phonsawan Foundation
  Account # :  777-003380-7
  Chiang Mai, Thailand