บิชอบ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่

คุณแม่แมรี่ ฟีเดลีส เมธินี อินธิเสน

มหาธิการิณีคณะรักกางเขนแห่งท่าแร่

ซิสเตอร์พิรุณพร เดชาเลิศ

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ

ซิสเตอร์สุนิตย์ ราชจำปี

รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ

ซิสเตอร์เรืองจิต มายอด

กรรมการ และนักจิตวิทยามูลนิธิ

ซิสเตอร์รัตติยา ธาตุวิสัย

กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ

ซิสเตอร์มิ่งขวัญ ทาสีภู

ผู้ปกครองสวัสดิภาพ เลขานุการ

และนักสังคมสงเคราะห์

ซิสเตอร์บังอร เฮืองฮุง

กรรมการและผู้อำนวยการมูลนิธิ ฯ     

กรรมการที่ปรึกษา

ภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์

นวกสถาน เดอ มงฟอร์ต มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

ภราดา ดร.อนุวัฒน์ วิภาคดำรงคุณ

นวกสถาน เดอ มงฟอร์ต มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

คุณวิลาวัณย์ ศิริรัตน์

ที่ปรึกษา